ข่าวประกาศจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยอัลบั้มภาพการประชุม ทปอ.

 

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 น. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร.วรศิษย์ อุชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และนางสาวพรพิมล วงษ์ศรี หัวหน้าสำนักงานสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประชุมคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2558 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานในการประชุม

การประชุมคณะทำงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2558 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาตราจารย์อรุณ สรเทศน์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม

การประชุมคณะทำงานด้านการปรับบทบาทการดำเนินงาน ของสำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสำนักงานสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2558 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารณ์อรุณ สรเทศน์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในการประชุม

ดูทั้งหมด........