การประชุมคณะอนุกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 1/2558
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การประชุมคณะทำงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาตราจารย์อรุณ สรเทศน์
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
การประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มย่อยการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภาพการประชุมคณะทำงานโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง" และเครือข่ายความร่วมมือสร้างค่านิยม "ความรับผิดชอบ"
ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 6 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ๒ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวประกาศจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 • โครงการสัมมนาเรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัย
  วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.30 น.
  ณ Watergate Ballroom ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
  โครงการประชุม (ดาวน์โหลดเอกสาร) 
  กำหนดการประชุม (ดาวน์โหลดเอกสาร) 
  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (แบบตอบรับฯ ออนไลน์)  (ดาวน์โหลดเอกสาร) 

 • อัพเดทข้อมูลท่านวิทยากร/งานเปิดตัวโครงการ Inspiring Thailand
  วันเสาร์ที่ 17 มกราคม
  (File1)  (File2)  (File3)  (File4) 
 • แบบฟอร์มข้อมูลจำนวนนิสิตนักศึกษา จำแนกตามคณะในแต่ละชั้นปี
  (Download)
 • แบบฟอร์มข้อมูลสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด สิ้นปี พ.ศ. 2561 (ระยะเวลา 5 ปี)
  (Download)

อัลบั้มภาพการประชุม ทปอ.

 

การประชุมคณะอนุกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 1/2558
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประชุมคณะทำงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาตราจารย์อรุณ สรเทศน์
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มย่อยการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ภาพการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ภาพการประชุมคณะทำงานโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง" และเครือข่ายความร่วมมือสร้างค่านิยม "ความรับผิดชอบ"
ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 6 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ๒ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ภาพการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 1 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นประธาน

ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันการทุจริต
ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2-1/2558
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพการประชุมคณะทำงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ภาพการประชุมวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ภาพการแถลงข่าวประชุม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2557 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น.

งานเลี้ยงรับรองที่ประชุมอธิการบดี ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การประชุมเครือข่ายอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(University Presidents Network Conference)
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรม "ปั่นกัน กั้นโกง"
โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่2/2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 1/2555
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 6/2554
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2554
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 4/2554
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา Admissions
ครั้งที่ 2/2554 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 3/2554
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 203
อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 2/2554 
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องสุรนารี
สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2553 วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553
ณ มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ประจำปี 2553
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553

การประชุมความร่วมมือไทยอินโดนีเซีย
ครั้งที่ 5 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2553
ณ โรงแรม อิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2553
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อัลบั้มภาพการประชุม สออ. ประเทศไทย

 

การประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2554
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การประชุม สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 27
เรื่อง "Role of Higher Learning Institutions
in Enhancing Global Competencies"
ณ มกาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554

ประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2554
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554 
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย
เรื่อง "Enhancing Educational Partnerships” 
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง