การแถลงข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมศาสตารจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าว
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
จัดพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการชำระเงินค่าสมัคร
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions)
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรยายพิเศษ เรื่อง "Talent Mobility"
ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558
การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การประชุมคณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล
ดร.ประสาท สืบค้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การประชุมคณะอนุกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 1/2558
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การประชุมคณะทำงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 9 เมษายน 2558
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาตราจารย์อรุณ สรเทศน์
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข่าวประกาศจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 • แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เพื่อคัดสรรเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
  ขยายเวลาออกไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558
    (Download)


 • โครงการสัมมนาเรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัย
  วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.30 น.
  ณ Watergate Ballroom ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
  โครงการประชุม (ดาวน์โหลดเอกสาร) 
  กำหนดการประชุม (ดาวน์โหลดเอกสาร) 
  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (แบบตอบรับฯ ออนไลน์)  (ดาวน์โหลดเอกสาร) 

 • อัพเดทข้อมูลท่านวิทยากร/งานเปิดตัวโครงการ Inspiring Thailand
  วันเสาร์ที่ 17 มกราคม
  (File1)  (File2)  (File3)  (File4) 
 • แบบฟอร์มข้อมูลจำนวนนิสิตนักศึกษา จำแนกตามคณะในแต่ละชั้นปี
  (Download)
 • แบบฟอร์มข้อมูลสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด สิ้นปี พ.ศ. 2561 (ระยะเวลา 5 ปี)
  (Download)

อัลบั้มภาพการประชุม ทปอ.

 

การแถลงข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมศาสตารจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าว

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด จัดพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการชำระเงินค่าสมัคร การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions)

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษ เรื่อง "Talent Mobility" ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดูทั้งหมด........