ข่าวประกาศจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 • อัพเดทข้อมูลท่านวิทยากร/งานเปิดตัวโครงการ Inspiring Thailand
  วันเสาร์ที่ 17 มกราคม
  (File1)  (File2)  (File3)  (File4) 
 • แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เพื่อคัดสรรเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
  ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
   
  (Download)
 • แบบฟอร์มข้อมูลจำนวนนิสิตนักศึกษา จำแนกตามคณะในแต่ละชั้นปี
  (Download)
 • แบบฟอร์มข้อมูลสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด สิ้นปี พ.ศ. 2561 (ระยะเวลา 5 ปี)
  (Download)
 • การกำหนดกรอบเวลาของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
  ปีการศึกษา 2557
  (ดูรายละเอียด)
 • ภาพถ่าย การมอบทุนการศึกษา ทปอ. / สอท. สร้างสรรค์ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
  (ดูรายละเอียด)
 • มาตรการเร่งด่วนของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุม ทปอ. นัดพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 18.00 น. ณ ห้องเรอนัวร์ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
  (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพการประชุม ทปอ.

 

ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันการทุจริต
ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 2-1/2558
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ภาพการประชุมคณะทำงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

 

ภาพการประชุมวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ภาพการแถลงข่าวประชุม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2557 และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น.

งานเลี้ยงรับรองที่ประชุมอธิการบดี ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การประชุมเครือข่ายอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(University Presidents Network Conference)
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรม "ปั่นกัน กั้นโกง"
โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่2/2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 1/2555
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 6/2554
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2554
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 4/2554
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา Admissions
ครั้งที่ 2/2554 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 3/2554
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 203
อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 2/2554 
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องสุรนารี
สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2553 วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553
ณ มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ประจำปี 2553
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553

การประชุมความร่วมมือไทยอินโดนีเซีย
ครั้งที่ 5 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2553
ณ โรงแรม อิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2553
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อัลบั้มภาพการประชุม สออ. ประเทศไทย

 

การประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2554
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การประชุม สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 27
เรื่อง "Role of Higher Learning Institutions
in Enhancing Global Competencies"
ณ มกาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554

ประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2554
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554 
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย
เรื่อง "Enhancing Educational Partnerships” 
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง