ข่าวประกาศจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย


ข่าวประกาศจาก สออ.ประเทศไทย

  • จดหมายขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ในสังกัดพื่อรับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Award) พ.ศ. 2556
    (Download)
  • แบบฟอร์มใบสมัคร “โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย พ.ศ. 2556” (Download .pdf)(Download .rar)
  • แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น “โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย พ.ศ. 2556”(Download .pdf)(Download .rar)

  • ภาพถ่าย พิธีมอบรางวัลโครงการอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Award) พ.ศ. 2554 (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพการประชุม ทปอ.

 

การประชุมเครือข่ายอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(University Presidents Network Conference)
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรม "ปั่นกัน กั้นโกง"
โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่2/2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 1/2555
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 6/2554
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2554
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 4/2554
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา Admissions
ครั้งที่ 2/2554 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 3/2554
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 203
อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 2/2554 
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องสุรนารี
สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6/2553 วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553
ณ มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ประจำปี 2553
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553

การประชุมความร่วมมือไทยอินโดนีเซีย
ครั้งที่ 5 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2553
ณ โรงแรม อิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 5/2553
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อัลบั้มภาพการประชุม สออ. ประเทศไทย

 

การประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2554
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การประชุม สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 27
เรื่อง "Role of Higher Learning Institutions
in Enhancing Global Competencies"
ณ มกาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554

ประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2554
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2554 
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย
เรื่อง "Enhancing Educational Partnerships” 
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง