ข่าวประกาศจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยอัลบั้มภาพการประชุม ทปอ.

 

ประมวลภาพโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพในระบบ CUPT QA รุ่น QAA1-2 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 คณะทัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17 - 18 กรกฏาคม 2558

โครงการสัมมนาผู้นำนิสิต นักศึกษารวมพลังต่อต้านการทุจริต ในความร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องนนทบุรี 2 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน CUPT QA แก่ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย (รุ่น HEA1-1) วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดูทั้งหมด........