การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
ครั้งที่ 5/2558 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ประธานทปอ.
พร้อมด้วยอธิการบดี/รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย 27 แห่งของทปอ.
ได้เข้าพบหารือและรับนโยบายจาก พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
การสัมมนาเรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัย"
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 - 12.30 น.
ณ Watergate Ballroom ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต
การแถลงข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ห้องประชุมศาสตารจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าว
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
จัดพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการชำระเงินค่าสมัคร
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions)
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรยายพิเศษ เรื่อง "Talent Mobility"
ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558


ข่าวประกาศจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย


อัลบั้มภาพการประชุม ทปอ.

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะ นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าว เรื่องการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2558

โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพในระบบ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน (รุ่น PPA1-1) วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าธนบุรี

ดูทั้งหมด........